ඉන්ධන මිල අඩු වෙයි

Monday, 10 June 2019

සෑම මසකම 10 වැනිදා ක්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අද දිනයේ ක්‍රියාත්මක වීන බැවින් මේ වන විට බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 10කින් පමණ මිල පහල බැසතිබීම නිසා අද දිනයේ ඉන්ධන මිල මෙරට ද සැලකිය යුතු මට්ටමින් පහළ දැමෙනු ඇති බව පැවසේ.

මිල සුත‍්‍ර කමිටුව රැස්වීමෙන් අනතුරුව ව මිල ගණන් තීරණය කර පස්වරුවේ මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දීමට නියමිතය.