ඉන්ධන මිල පහළට

Thursday, 11 July 2019

ඉන්ධන මිල ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පහළ දැමුවේය.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුලියල් 02 කින්ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුලියල් 05 කින් සහ සුපිරී ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05 කින්ද අඩුකර  තිබේ.