පීඩාවට පත් කලාකරුවන්ට PMගෙන් රු.මි.10ක්

Thursday, 30 April 2020

රටේ වත්මන් තත්වය හේතුවෙන් කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් කලාකරුවන්ට සහන ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙලක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මඟින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නීති ප්‍රතිපාදන අනුව කළාකරුවන් ශේෂ්ත්‍රය තුල රදවා ගැනීමත් දිරිගැන්වීමත් අරමුණු කරමින් රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් පිඩාවට පත් කලාකරුවන්ට සහන සැලසීම සදහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් ඒ අනුව ලබා දී තිබේ.

මේ වන විට පිඩාවට පත්ව සිටින කලාකරුවන් වෙනුවෙ සහන සැලසීම සදහා ඉදිරිපත්ව ඇති ස්වාධින රුපවාහිනිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය සදහා අද මෙම මුදල පිරිනැමිණි