නෙල්නා හලාල් ඉවත් කරයි

Friday, 31 May 2019

නෙල්නා (Nelna) සමාගම සිය නිෂ්පාදන වලින් අද (31) සිට හලාල් ලාංඡනය ඉවත් කරන බව එම සමාමේ සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම් / වෙළෙඳ) කපිල රාජපක්ෂ පවසයි.

සිය පාරිභෝගිකයන්ගේ, වෙළඳ මහතුන්ගේ හා බෙදාහරින්නන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම මත නෙල්නා සමාගමේ සභාපති එඩී ගුණපාල නානායක්කාර ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

වසර 2014 දී ද මෙවැනිම තත්ත්වයක් ඇතිවීමෙන් හලාල් ලාංඡනය ඉවත් කිරීමට සිදුවූ බවත්, එහිදී සිය ආයතනයට ලක්ෂ 60ක පමණ අලාභයක් සිදුවූ බවත්, කෙසේවුවද පසුව ඇතිවූ බලපෑම් හේතුවෙන් නැවත හලාල් ලාංඡනය ගැනීමට තවත් ලක්ෂ 60ක් පමණ වියදම් වූ බවත් මේ පාඩුව සිදුවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තුන්මසකට ඇසුරුම් ගබඩාකර තබාගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් එසේ ලාංඡනයක් ඉවත් කිරීමට හෝ එකතු කිරීමට සිදුවන විට ගබඩා කර තැබූ ඇසුරුම් විනාශ කිරීමට හා නව ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය සඳහා අච්චු සැකසීමට යන කාරණා වලට වැයවන වියදම නිසා යැයිද සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම් / වෙළෙඳ) කපිල රාජපක්ෂ පවසයි වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.