ජන්ද දායකින් ජන්දය ලබා දෙන්න ඕන මෙහෙම

Friday, 15 November 2019

මෙවර ජනාධිපතිවරණය හෙට පැවැත්වීමට නියමිතය.

මේවර මැතිවරණයේ ජන්ද භාවිතා කරන්නන ගැන කතා කිරීමේදී ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා සිය පළමු ඡන්දය භාවිත කරන අලුත් ඡන්ද 947,606ක් මෙවර එකතු වේ.

එමෙන්ම මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා 2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය භාවිත කරන අතර, ඒ අනුව ලියාපදිංචි මුළු ඡන්ද හිමියන්ගේ සංඛ්‍යාව 15,992,096කි.

2015 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා ඡන්ද 947,606 සංඛ්‍යාවක් අලුතින් ලියාපදිංචි වී ඇත.

තවද 2015 වසරින් පසුව මෙවර (2019) පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා පළමුවරට ඡන්දය භාවිත කරන නව ඡන්දදායකයන් 947,606ක් එකතු වී ඇත.

ඒ අනුව 2015 වසරේදී ඡන්ද 37,6715ක්, 2016දී ඡන්ද 190,765ක්, 2017දී ඡන්ද 148,897ක් සහ 2018 වසරේදී ඡන්ද 231,229ක් අලුතින් එකතු වී තිබේ.

ජන්දය ලබා දෙන්නේ මෙහෙම

හෙට (16) පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට
X සලකුණ හෝ 1 ඉලක්කම පමණක් යොදන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරනවා.

එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ
X සලකුණ සහ 1 ඉලක්කම යන දෙකම සටහන් කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

මනාප සලකුණු කිරීමට අවශ්‍ය නම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර, 2 සහ 3 යොදා මනාප සලකුණු කළ හැකි බවයි මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

X සලකුණ සහ ඉලක්කම් වර්ග දෙකම සලකුණු කර ඇති ඡන්ද පත්‍රිකා අවලංගු කෙරෙන බවද හෙතෙම සඳහන් කළා.