රෝයි සමුගනියි

Sunday, 1 July 2018

ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂක රංගනශිල්පියකු මෙන්ම චිත්‍රපට ගායකයකු මෙන්ම ලංකාවේ චිත්‍රපට කලාවට අමිල සේවයක් ඉටු කල රෝයිද සිල්වා අභාප්‍රප්ත වී තිබේ. ඊයේ ඔහු මිය යන විට වයස අවුරුදු 80 පසුවිය. 1964 වසරේ වසරේ තිරගතවූ සුජාගේ රහස චිත්‍රපටයෙන් රංගන ජිවිතයට පිවිසි ඔහු චිත්‍රපට 60 කට අසන්න සංක්‍යවකට තා දාකයත්වය ලබා දුන් ප්‍රවීණ කලාකරුවෙකි.