සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් සහය

Tuesday, 25 June 2019

පාස්කු ප්‍රහාරයත් සමග මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය දැඩි හානියකට ලක්විය.

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතරුව ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩ නැගීමට බොලිවුඩ් සුපිරි නිළි ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් සහය ගැනීමට සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව නැවත සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බොලිවුඩ් නිළි ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස් ලංකාවේ සංචාරක මණ්ඩලය සමඟ එක්ව තිබේ.