සුරත වෙබ් අඩවිය ජනතාකරණය කර අදට මාස දෙකකි

Saturday, 20 September 2014

Su¾tha 2 month

 

සුරත වෙබ් අඩවිය ජනතාකරණය කර අදට මාස දෙකකි. කල යුතු දේ බොහෝමයක් ඇත. කල හැකිදේ ද ඇත.කල යුතු බොහෝ දේ කරන්නට උත්සහා කරන අතර එවිට කල හැකිදේ සිදුවනු ඇත.
සුරත සම`ග සිටින ඔබට අපගේ ආචාරය !