නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 3ක් සමග ඉන්දික දිසානායක ඉදිරිය ට…

Saturday, 21 September 2019
බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩක ඉන්දික දිසානායක කිලෝග්‍රෑම් 73 බර පන්තියේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා තුනක් පිහිටුවීමට අද සමත් විය.
තායිලන්තයේදී පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේ දී ඔහු මෙම වාර්තා පිහිටුවා ඇත.
 
එහිදී ඔහු ස්නැච් ක්‍රමයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 134 ක බරක් සහ ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට කිලෝග්‍රෑම් 164 ක් ඔසවමින් මෙම ශ්‍රී ලංකා වාර්තා පිහිටුවීමට සමත් විය.
 
එහිදී ඉන්දික දිසානායක එස වූ මුළු බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 298 කි.
 
ඒ අනුව ඔහු එස වූ මුළු බර ප්‍රමාණය ද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් වේ.