නැගෙනහිර පළාතේ පොලීසියේ 600ක් ඝාතනය කර වසර 28කි

L.T.T.E. සංවිධානය විසින් නැගෙනහිර පළාතේ පොලීසියේ 600ක් ඝාතනය කර වසර 28 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වු සැමරුම් වැඩසටහන හා පුණ්‍යානුමෝදනා වැඩසටහන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *