ගුරු වෘත්තීය සමිති නායකයින් පිළිබඳ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

·       අමාත්‍යාංශය සියලු කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ නිත්‍යානුකූලවයි. නුසුදුස්සන් ඇත්නම් පෙන්වන්න ·       ගුරු මාරුවලදී විවිධාකාරයේ අල්ලස් ඉල්ලූ ගුරු වෘත්තීය…

නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ කරුණු ප්‍රතික්ෂේප කොට හැකි නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් සිදු කරන්න

චීන සමාගමකින් අයථා ලෙස මුදල් ලබා ගත් බවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු කණ්ඩායමට එල්ලවන…

Continue Reading

ගුරු වෘත්තීය සමිති නායකයින් පිළිබඳ – ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

·       අමාත්‍යාංශය සියලු කටයුතු සිදු කර ඇත්තේ නිත්‍යානුකූලවයි. නුසුදුස්සන් ඇත්නම් පෙන්වන්න ·       ගුරු මාරුවලදී විවිධාකාරයේ අල්ලස් ඉල්ලූ ගුරු වෘත්තීය…

Continue Reading

ක්‍රීඩා, සෞන්දර්ය හා නව නිපැයුම් ක්ෂේත්‍රයන්හි සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වන සිසුදරුවන් 1000කට සුභග ශිෂ්‍යත්ව

ක්‍රීඩා, සෞන්දර්ය හා නව නිපැයුම් ක්ෂේත්‍රයන්ගෙන් සුවිශේෂ දක්ෂතා සහිත පාසල් සිසුන් දිරිගැන්වීම අරමුණු කරගනිමින්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ්…