පසුගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්ට 30 වන ආසියානු ෆැසිපික් ළමා සමුළුව නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව

පසුගිය වසරේ පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළින්ම සමත් සිසු සිසුවියන් හය (06) දෙනෙකුට සාමය හා සහජීවනය තේමා…