හෙරොයින් ජාවාරම්කරුවන්ට වෙනම බන්ධනාගාරයක් ඕනෑ.

නමගිය මත්ද්‍රව්‍ය ඡාවාරම්කාර මහමොළකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයකට බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ සුපිරි නවාතැන් පහසුකම් ලබාදී ඇතිබව ජනමාධ්‍ය වාර්තා කර…

දරුවන් වනසන මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර මැඩලීමට පියවර ගන්නවා

·       දරුවන් වනසන මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර මැඩලීමට පියවර ගන්නවා ·       ඒ සඳහා දෙමාපියන් ඇතුළු මහජනතාව එක්විය යුතුයි –අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල…

Continue Reading