කිරි හරක් ගෙන්වීමෙන් මිලියන ගණනක පාඩුවක්..

විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ නොතකා කිරි හරක් ගෙන්වීමෙන් මිලියන ගණනක පාඩුවක්.. සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය විගණකාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කරයි…  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *