ඩෙලෝ වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවේදී වාර්තාවක්!
එක් තෙල් මාරුවකින් කි.මී. 30,000ක්

වර්ෂ 1992 පටන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලිහිසි තෙල් වෙළඳපොළ ප්‍රමුඛයා වනෂෙව්රොන් ලුබ්රිකන්ට්ස් ලංකා සමාගම (Chevron Lubricants Lanka…

Continue Reading

HNB ‘champion business revival’ of pandemic affected MSMEs with Rs. 20Mn Grant
Fund

Sri Lanka’s private sector bank with the largest microfinance portfolio, HNB PLC, has disbursed Rs.20 million…

Continue Reading

Strengthening the recycling of plastics can help Sri Lanka generate value from waste

Recently, Sri Lanka’s environmental issues have seen an uptick due to circumstances, at times, beyondour control.…

Continue Reading

NDB Wealth Money Fund promotes
‘Saving and Investing Wisely’

Financial planning and fund management is increasingly playing a critical role in the life of every…

Continue Reading