‘ළමා හිංසනයට තිත පදනම’ දියත් කළ #ඉලක්කමක්පමණයි ළමා ආරක්ෂණ මාසය සාර්ථක ලෙස නිමාව දකී

‘ළමා හිංසනයට තිත පදනම’ දියත් කළ #ඉලක්කමක්පමණයි ළමා ආරක්ෂණමාසයේ සමාප්ති උත්සවය 2021 නොවැම්බර් 18 දින පැවැත්විණි.…