රටේ දැනට පවත්නා තත්වය හමුවේ ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංගම් සංසදය (JAAF) කඩිනම් විසඳුම් ඉල්ලා සිටී

මතභේද පසෙකලා අර්බුද විසඳා ගැනීමට එක්ව කටයුතු කරන ලෙස සියලූ පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවකට…

patpat.lk Celebrates 5 Years Empowering Local Businesses and Customers

Marking a key milestone in its pioneering journey, patpat.lk, Sri Lanka’s Biggest OnlineSearch Platform, celebrated 5…

Continue Reading