දුෂ්කර කාලවලදී සිය සේවකයින් ආරක්ෂා කිරීමට 99x පියවර ගනී

මෙවැනි පෙර නොවූ විරූ කාලවලදී සිය සේවකයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා වන සියකැපවීම නැවතත් අවධාරණය කරමින් ශ්‍රී…

Continue Reading

Gamer.LK is Sri Lanka’s first Esports
company to be certified a Great Place to Work

Gamer.LK has been named one of 2022’s Great Places to Work, by the global authority onworkplace…

Continue Reading