බලාපොරොත්තු වූ ඉල්ලා අස්වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා ජනපති මාලදිවයිනට ගොඩ බසී
ශ්‍රී ලංකා අර්බුදය: බදාදා ඉල්ලා අස්වී "සාමකාමී බල සංක්‍රාන්තියක්" සඳහා මාර්ගය පැහැදිලි කරන බවට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සති අන්තයේ පොරොන්දු වී තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *