‘’අර්බුදකාරී අවස්ථාවන් වලදී වුවද ඒවාට ඔරෝත්තු දෙමින් මෙරට ආර්ථිකයට සවියක් වීමට අපට හැකියාව තිබෙනවා.” – JAAF මහලේකම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *