කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.09.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ඉමල්කා තිලිණි, වසන්ත රෝහණ, උද්දික ප්‍රේමරත්න, රොෂානා ඔන්ඩච්චි, කුෂී පියුමි, ප්‍රදීප්…