කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 25.09.2022sura

අද දින උපන් දිනය සමරන ලේඛක මහාචාර්ය පූජ්‍ය පාතේගම ඤානිස්සර හිමි, චමින්ද ජයසූරිය, ප්‍රියන්ත ලලිත්, මලින්ත…