කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 02.10.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන හරිදු වරුණ පෙරේරා,  ලක්ෂමන් මල්ලවආරච්චි, මහින්ද කුමාර දඵපොත,  ජයතිලක කම්මැල්වීර, නිර්මලා…