කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ඒ.ටී. ආරියරත්න, අජිත් නාරගල, අරුණ රූපසිංහ, වෙනුර නිලූෂ ෆොන්සේකා, ඔමාලි හේමහංසි,…