කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අනුරුද්ධිකා පාදුක්කගේ, හර්ෂ තෙන්නකෝන්, කිෂූ ගෝමස්, චූලාභය ශාන්ත කුමාර හේරත්, ආරියරත්න…

Airtel partners GMOA to offer exclusive telco solutions for public health officials

Airtel Sri Lanka’s enterprise partnerships continue to gain domestic traction,following the telco’s recent partnership with the…

Continue Reading

Sunshine Holdings delivers robust performance in 1H amidst macroeconomic challenges

 Consolidated revenue of Rs. 24.9 billion PAT increased by 28.2% YoY to Rs. 3.2 billion…

Continue Reading

HNB stands strong in turbulent times

 Total operating income doubles to Rs 100 Bn Impairment for first nine months exceeds Rs…

Continue Reading