කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන මිරැන්ඩා හේමලතා, දුලීකා මාරපන, ශලිනි තාරකා, තරුෂි නයනතාරා, සෝමරත්න දිසානයක, අශෝක…