කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, වසන්ත කොටුවැල්ල, ටෙරී ජයසිංහ, කුසුම් දිසානායක, දයා ලංකාපුර,…

Manufacturing Reports the Highest Average Ransomware Payment Across All Sectors: Sophos

Of the Organizations Surveyed That Paid the Ransom, the Average Cost Was $2,036,189—More Than Double the…

Continue Reading

Samsung Galaxy S22 Ultra wins TechRadar’s Phone of the Year Award

This has been a superb year for smartphones, and yet one of the first flagships that…

Continue Reading

HNB signs on as Official Banking Partner for FITIS Sri Lanka Internet Day 2022

Sri Lanka’s most technologically innovative bank, HNB PLC, signed on as Official Banking Partner for ‘SriLanka…

Continue Reading