කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුගත් අප්පුහාමි, ආරියනන්ද දොඹගහවත්ත, සුදාරා රන්දිනී, සුනේත්‍රා අබේකෝන්, ආචාර්ය ලීල් ගුණසේකර, චාන්දනී…

The impact of the storm in Mullaitivi killed thousands of cattle!

Normal life of the people has been affected due to heavy storm and cold wind due…

Continue Reading