කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සමුද්‍ර හික්කඩුව, සුරම්‍ය මාපිටිය, රසාංජන සුචිත්‍ර නන්දසිරි, නිලන්ති ප්‍රියදර්ශනී, පද්මා වෑත්තෑව, තිලකරත්න…

SLT-MOBITEL Partners Raigam Tele Awards for the 4th consecutive year

Celebrating the very best in television talent and creativity, SLT-MOBITEL, the National ICTSolutions Provider has come…

Continue Reading

අද සිට පාසල් යළිත් ඇරඹෙයි

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයින පුරා ඇති සියලුම රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පාසල් පසුගිය සිකුරාදා…

CDB’s Janithu Lakvijaya shines at 37th Annual Mercantile Athletic Championship

Citizens Development Business Finance PLC’s (CDB) very own star athlete JanithuLakvijaya took home several accolades at…

Continue Reading

Jaffna – Chennai flight services will resume from today

The Ministry of Ports and Civil Aviation has announced that the flight services between Jaffna and…

Continue Reading

HNB hailed as one of Sri Lanka’s most Women Friendly Workplaces

Celebrating efforts made to uplift and empower women in the workplace, Sri Lanka’s premierprivate sector bank…

Continue Reading

Sri Lanka’s National Esports Team Qualify to
Grand Finals of World Esports Championships

Sri Lanka’s National Esports team for PUBG MOBILE qualified for the Grand Finals of thecurrently ongoing…

Continue Reading