කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සසන්ති ජයසේකර, සුමිත් රත්නායක, කපිල සිගේරා, නොයලින් හොන්ටර්, චන්ද්‍රිකා පෙරේරා, කල්හාර…

HNB, PPOD උපදේශන සමාගම සමඟින් එක්ව SMEs සඳහා පවත්වනු ලබන වැඩමුළුමාලාවේ තවත් අදියරක් සාර්ථකව අවසන් වෙයි..

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා වන සිය අඛණ්ඩ ගමන් මගේ තවත් ප‍්‍රධානසන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන්…

Continue Reading

SLT-MOBITEL introduces All-in-one Work, Learn & Play Non-Stop package offering unlimited possibilities

Reiterating its commitment in empowering customers to work & learn at the convenience oftheir choice, SLT-MOBITEL,…

Continue Reading

New immunotherapy to help treat blood cancer patients in Sri Lanka

Leukemia is one of the most common types of cancer found in Sri Lanka, especially amongst…

Continue Reading

CMA-CGM Lanka ranked no. 1 in Logistics among LMD’s Most Respected Entities 2022

CMA CGM Lanka Pvt Ltd was ranked among the ‘Top 100 Most Respected Entities in 2022’…

Continue Reading