කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 31.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන වසන්ත කුමාරවිල, විනෝජා නිලන්ති, ඔක්ෂාන් විජේරත්න, අනෝජ් ප්‍රගිත කරුණාරත්න, අත්තනායක එම්…