කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිරෝෂා විරාජනී, ශ්‍රියාණි මහවත්ත, අනූෂා රාජපක්ෂ, ගීත්මා ශෂනි බණ්ඩාර, අංජු හිමායා…

ශ්‍රී ලංකාවේ මතුව ඇති දැවැන්ත පාරිසරික අර්බුදයට රජය ව ාපමාව පිළියම් වයදිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව වර්ථමානයේ මුහුණ යෙමින් සිටින ෙැවැන්ත ආර්ික හා යේශපාලන අර්ුෙයට අමතරව රටක් යලස අෙ අපඅති…

Christell Luxury Wellness comes out on top at CNCI Achiever Awards and SLIM Brand Excellence Awards

celebrated an award-winning end to 2022, having just takenhome top awards from the Achiever Awards 2022…

Continue Reading

Ø ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අවශ් මුදල් සපයා ගැනීම මැතිවරණ
කොමිසමේ වගකීමක්.
Ø නාම යෝජනා කැඳවා ඇත්තේ කොමිසමට සඳහා මුදල් තිබෙන නිසා විය හැකියි.
Ø ආණ්ඩුවට හෝ පොහොට්ටුවට පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීමේ කිසිදු
අවශ්යතාවයක් නෑ.

ගම්පහ නාම යෝජනා අත්සන් තැබීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඇමතිප්‍රසන්න රණතුංග කියයි…… ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය…

Screens for All: How Samsung TVs Offer Enhanced Accessibility to Anyone and Everyone

Samsung Electronics have developed their accessibility technologies with the goal of ensuring thatanyone and everyone can…

Continue Reading

OrionStellar Awarded TIA 942 Construction Certificate

OrionStellar , Sri Lanka’s only Telco-neutral High Density Data Center located inColombo’s Orion ICT Park, has…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ලයනල් වික්‍රම, රංගන ප්‍රේමරත්න, සුදත් දේවප්‍රිය, සම්පත් ශ්‍රී සෙනෙවිරත්න, ලක්මාල් වීරසිරි,…