කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන පබෝදා සංදීපනී, චන්දන ලියන ගුණවර්ධන, සුජීව ගුණරත්න, හර්ෂණ නානයක්කාර, ප්‍රතිභා ප්‍රභා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සම්පත් ජයවීර, මානෙල් ප්‍රනාන්දු, දමයන්ත කුරුප්පු, ලකී ලියනගේ, අජිත් දර්ශන ජයවීර,…

SLT-MOBITEL revolutionises customer experiences with the launch of mAgent initiative

Expands its sustainable green footprint Echoing its leadership in revolutionising customer experiences with innovative,sustainable solutions, SLT-MOBITEL,…

Continue Reading

HNB crowned Sri Lanka’s Best Corporate Citizen for 2022

 Declared Overall Best Corporate Citizen for 2022 Takes home 5 accolades Ranked among the Top…

Continue Reading