මගේ පැන්සල සිතුවම් දැක්ම දා…

Mediation Boards and youth: the role, need, and implementation of conflict resolution in Sri Lankan school systems

Youth and conflict Conflicts are understood differently by young people depending on their experiences insociety. As…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 29.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන කීර්ති පැස්කුවල්, ජනිත් වික්‍රමගේ, යුරේනි නොකිෂා, ප්‍රමිත මහනාම, ආචාර්ය චන්දිමා විජේගුණවර්ධන,…