කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 02.04.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සෙව්වන්දි රණතුංග එදිරිසූරිය, ප්‍රවීනා දිසානායක,  චන්දි අලූවිහාරේ දෙල්වල, ශානක මාලියද්ද, සුදර්ශි…