බන්ධනාගාරගතව සිටින දරුවන්ගේ නීතිමය කටයුතු සිදු වන ආකාරය සහ ඔවුන්ට නීති ආධාර ලබාදීමදී එය සිදු කලයුතු අකාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කිහිපයක සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් 

බන්ධනාගාරගතව සිටින දරුවන්ගේ නීතිමය කටයුතු සිදු වන ආකාරය සහ ඔවුන්ට නීති ආධාර ලබාදීමදී එය සිදු කලයුතු අකාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කිහිපයක සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *