රැකියා – මානව සම්පත් සංවර්ධනය – ආයෝජන – සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අවභෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ජපන් ආයෝජන ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සහ…

විදේශීය සංචාරකයින්ට අලුත් අවුරුදු අත්දැකීම් ලබාදුන් “New Year in Paradise 2023” අවුරුදු උත්සවයේ අවුරුදු කුමරාට සහ කුමරියට සිංගප්පූරුවට ගුවන් ටිකට්පත්

විදේශීය සංචාරකයින්ට අලුත් අවුරුදු අත්දැකීම් ලබාදීම සදහා සංවිධානය කර තිබූ  “New Year in Paradise 2023” අලුත්…

Continue Reading