ශ්‍රී ලංකාවේ සනීපාරක්ෂක පුරුදු ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඩෙටෝල් පුරෝගාමී වෙයි

ශතවර්ෂයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විශ්වාසදායක ගෝලීය සන්නාමයක් වන ඩෙටෝල්, නව ව්‍යාපෘති ගණනානාවක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ යහපත් සෞඛ්‍ය සහ සනීපාරක්ෂක පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවී සිටින බව මැයි 5 වන දිනය ලෝක දෑත් සනීපාරක්‍ෂක දිනය නිමිති කරගනිමින් නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *