රණවිරුවන් ලබන ගෞරවය වෙනත් කිසිවෙකුට ලැබීය නොහැකි ගෞරවයක්. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර නීතිඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතා

ජාතික රණවිරු දින සැමරුමට සමගාමී මධ්‍යම පළාත් රණවිරු දින සැමරුම මයිලපිටිය රණවිරු ස්මාරක පරිශ්‍රයේදී මධ්‍යම පළාත්…

SLT-MOBITEL Enterprise provides extensive security portfolio for organizations to safeguard Data and IT infrastructure at every level

SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions Provider, understands that as technology continues to evolve,so do the threats…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සුවිනිතා වීරසිංහ, ලක්ෂමන් මෙන්ඩිස්,  ලක්ෂමන් ආරච්චිගේ, අරුණ ගුණරත්න, අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු,…