කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.05.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අශේන් මංජුල, උපේඛා චිත්රසේන, සමන් ගුණවර්ධන, රුවන් හේවා පතිරණ, තරංග ප්‍රසාද්…