අතිනවීන මාතෘ හා ළදරු සත්කාර ඒකකයක් හදුන්වාදෙමින් නවලෝක රෝහල් සමූහයපුද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවය සඳහා නව ප්‍රමිතියක් සලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික සුව සේවා සපයන්නෙකු වන නවලෝක රෝහල්
සමූහයෙහි මව් සහ ළදරු සත්කාර ඒකකයේ එකවර මව්වරුන් 15 දෙනෙකුට නවාතැන්
ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර දරු ප්‍රසූතියේදී පියාටද සහභාගී විය හැකි පරිදි නිර්මාණය
කල පුද්ගලික ප්‍රසූතාගාර හතරක් ද ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *