පවතින ආර්ථික අභියෝගයන් මධ්‍යයේ සම්පත් බැංකුව තම පාර්ශ්වකරුවන්ට ඉහළම වටිනාකම් ලබා දෙමින් සිය ස්ථාවරය පවත්වා ගනී

පවතින ආර්ථික අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද සම්පත් බැංකුව තම පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා වනකැපවීම තව දුරටත් ශක්තිමත් කරන ලදී’…

Continue Reading

හාපික් සුව ජන මෙහෙයුම යටතේ දෙවන වැඩසටහන සමඟින් සනීපාරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනයකිරීම අඛණ්ඩව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සනීපාරක්ෂක සන්නාමය වන හාපික්)ුමදඑත බාලිකා පාසල් හිවැසිකි)කඑතිවල සනීපාරක්‍ෂක ප්‍රමිතීන් නංවාලීම සහ පාසල් සිසු…

Samsung Designs for All Abilities – Stories of People Creating New Possibilities

When innovative technology meets great design, our lives can become more convenient.Samsung Newsroom spoke with inspiring…

Continue Reading

Coke Kottu Beat Party in Kurunegala on May 27th, 2023.

Immerse yourself in an evening of refined culinary pleasures and captivatingentertainment at the Coke Kottu Beat…

Continue Reading

Empowering students: HNB reopens Student Savings Unit at St. Joseph’s College

Reaffirming its commitment to fostering financial literacy among students, Sri Lanka’s leading privatesector bank HNB PLC,…

Continue Reading

Christell Group launches Christell International Institute – unveils anti-aging age element® treatment for the first time in Sri Lanka

Christell Skin Clinic -Sri Lanka’s most-trusted aesthetics centre- celebrated over theweek the grand opening of the…

Continue Reading

Alumex නව්‍ය අපනයන උපායමාර්ග සමඟ සිය ගෝලීය පැවැත්ම තහවුරු කරයි

උසස් තත්වයේ ඇලූමිනියම් නිෂ්පාදනය කරන ප‍්‍රමුඛ පෙළේ නිෂ්පාදකයෙකු වන සහහේලීස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන Alumex…

Continue Reading

Harpic further uplifts toilet hygiene with second phase under ‘Suwa Jana Meheyuma’ initiative

the leading hygiene brand in Sri Lanka, is committed to its socialresponsibility campaign ‘Suwa Jana Meheyuma’…

Continue Reading

From Resilience to Revival – Rebuilding Bigger, Better, Faster, More By The Joint Apparel Association Forum

the International Monetary Fund’s (IMF) Executive Board approved afour-year Extended Fund Facility (EFF) arrangement for Sri…

Continue Reading

SLT-MOBITEL reigns ‘Number One’ for Telecom industry in Business Today TOP 40 2021-2022 rankings

SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions Provider, reigns as the number one of the telecom industry inthe…

Continue Reading