ගම්පහ සහ මීගමුවේ කෝක් කොත්තු – බීට් පාටිය

කෝක් කොත්තු බීට් සාදයේ දී සුපිරි මට්ටමේ සූපශාස්ත‍්‍ර අත්දැකීම් සමඟින්
වින්දනාත්මක සන්ධ්‍යාවක් ගත කිරීමට එක් වන්න. රසය සහ විනෝදය කැටි වූ
සන්ධ්‍යාවක් අත්විඳීමට ගම්පහ සහ මීගමුව ප‍්‍රදේශවලට විශාල ජනතාවක් එක් රැස්ව
සිටියහ. ඒ සඳහා පැමිණි පිරිස රසවත් කොත්තු වර්ග, සජීවී සංගීතමය අත්දැකීමක් සහ
විවිධ තරඟවලට සහ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීමට අවස්ථාව උදා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *