ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජවය දෙන ‘ජවයට සවිය’ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේදී මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා කියයි.

සැබෑ පරාජය වන්නේ, පරාජයෙන් නැවත නොනැගිටිමයික්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජවය දෙන  ‘ජවයට සවිය’ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේදී මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා…

Soo Ceylon Cafe & Tea Lounge

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපල පිටවීමේ මගී පර්යන්තය තුළ ගුවන් මගීන් සහ වි‍ශේෂ අමුත්තන් සඳහා වන සෝ…

Samsung Unveils Galaxy F54 5G with Segment-Leading 108MP No Shake Camera

Samsung Sri Lanka unveils the Galaxy F54 5G, the most premium Galaxy F series smartphone. Galaxy…

Continue Reading

Gamer.LK’s international brand InGame Esports appointed as production partner for the IESF World Esports Championship ‘23 Asia Region Qualifiers

Gamer.LK’s international brand InGame Esports, was appointed as the production partner for the highly anticipated IESF…

Continue Reading

‘Formation of Effective Bipartite Safety and Health Committees’; the latest addition to Employers’ Federation of Ceylon’s Training Mix

The Employers’ Federation of Ceylon (EFC) recently announced the successful launch of the ‘Formation of Effective…

Continue Reading

HNB staff hosts “Poson Udavai Daham Amavai” Bathi Gee

Working to foster unity and compassion among different communities, Sri Lanka’s leading privatesector bank HNB PLC,…

Continue Reading