2022 දී ආසියා පැසිෆික් කලාපය හා ජපානය (APJ) පුරාවට ransomware ප‍්‍රහාරවල අනුපාතයේ සුළු අඩු වීමක්: Sophos

පසුගිය වසරේ වාර්තා වූ 72%කට සාපේක්ෂව ආසියා පැසිෆික් කලාපය හා ජපානයේ සමීක්ෂණයට ලක් කරන ලද සංවිධානවලින්…

Continue Reading

Tokyo Cement Strengthens Partnership with Society of Structural Engineers, Sri Lanka

Tokyo Cement Group reinforced the long-standing partnership with the Society of Structural Engineers Sri Lanka (SSESL)…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.06.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ඇනස්ලි මාලවන, රොෂාන් රවින්ද්‍ර, අයිවෝ ද මෙල්, රන්දිම අමරකෝන්, රොහාන් පිටුවල,…

தனது கன்னிப்பயணத்தை மேற்கொண்ட Cordelia Cruises ஐஹம்பாந்தோட்டைதுறை முகத்தில் வரவேற்ற Advantis

இலங்கையின் சுற்றுலாத் துறைக்கு ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் வகையில் இலங்கைக்கு வரும் சொகுசு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான கப்பலை அறிமுகப்படுத்தும் முகமாக,…

Continue Reading