කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.06.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන රසාදරී පිීරිස්, උදාරි කෞශල්‍ය, යෙනාරා සනුකී වීරසිංහ, වසන්ත සනත්, වසන්ත පෙරේරා,…

Reverse trend: dollar depreciates

According to the exchange rates announced by CBSL (Central  Bank) USD has depreciated against the LKR.…

Continue Reading