සිගරට් මිල ඉහළට

දුම්වැටියක මිල අද (01) සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව, කාණ්ඩ 4ක් යටතේ දුම්වැටියක මිල රු. 5/-, රු. 15/-, රු. 20/-, සහ රු. 25/ ක් ලෙස ඉහළ දමා ඇත.

සුරාබදු ඉහළ දැමීමත් සමඟ දුම්වැටියක මිල මෙලෙස ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *