කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සහන් රංවල, ධම්මි එස් ගොඩමුන්නේ, ඕෂද කුලරත්න, වජිර වීරකෝන්, සමන්ත නිරෝෂන,…

சுவீடனில் எரிக்கப்பட்ட புனித நூல்

உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்களால் ஈத் அல் அதா கொண்டாடப்பட்டபோது சுவீடனில் உள்ள பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே இஸ்லாத்தின் புனித நூலான புனித குர்ஆன்…

German Lanka project to impart renewable energy technology to youth

The German-Lanka Institute of Climate Technologies plans to set up a climate technology training institute in…

Continue Reading