කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 31.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  පුණ්‍යා හීන්දෙනිය, අනුරාධා උදයංගනී, චතූ රාජපක්ෂ, රන්දි ලීසා පෙරාස්, අනූෂා රණසිංහ, අමිල…

HNB renews partnership with Indra Traders to offer exclusive benefits for registered and unregistered vehicles

Sri Lanka’s leading private sector bank HNB PLC renewed its partnership with local automobile giant Indra…

Continue Reading

BARBIE SmartThings DreamHouse: Samsung Announces Partnership With Warner Bros. Pictures

This summer, Samsung marked the release of the new Warner Bros. Pictures movie, BARBIE, with an…

Continue Reading

සියලු ජන කොටස්වලට සමාන අයිතිවාසිකම් දිය යුතුයි

රටේ සියලු පුරවැසියන් එක හා සමාන අයිතිවාසිකම් ඇතිව ජීවත් විය යුතු බවත් කුමන ආකාරයට හා කුමන…

ඇල්ලවල දිය ඇල්ල යළි විවෘතයි

වැල්ලවාය, ඇල්ලවල දිය ඇල්ල යළි සංචාරකයන් සදහා විවෘත කර තිබේ. මෙම දිය ඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය…

Unlocking the Power of Femography by MAS: Pioneering Feminine Health and Hygiene with more Sustainable Solutions

Feminine health and hygiene are the cornerstones of a woman’s overall well-being and quality of life.…

Continue Reading