ஆகஸ்ட் 17 முதல் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளின் 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பள்ளி பருவத்தின் முதல் கட்டம் ஆகஸ்ட் 17, 2023 வியாழன் அன்று முடிவடைகிறது.

2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பள்ளி பருவத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை தொடங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *